Соиби Табрезӣ

Зиндагинома

Мирзо Муҳаммадалии Соиб соли 1603 мелодӣ дар шаҳри Исфаҳон чашм ба олам кушод. Гузаштагони ӯ аз Табрез будаанд. Падараш Мирзо Абдураҳим, ки аз аҳли тиҷорат буд, аз тарафи ҳукмрони онрӯзаи Эрон Шоҳ Аббоси Кабир бо гурӯҳе аз ҳамкасбон ба Исфаҳон кӯчонида шуд:

Соиб дар Исфаҳон таҳти ғамхорӣ ва сарпарастии падар таҳсилоти ибтидоиро ба поён расонида, минбаъд аз илмҳои замонаш баҳраҳои кофӣ бардошт. Вай хусусан дар фанни шеъру шоирӣ дониш ва малакаи тамом андӯхта, шуғли шеъргӯиро бар дигар анвои ҳунар муқаддамтар дошт. Соиб санъати хаттотиро низ омӯхта, дар ин соҳа яке аз саромадони аҳд гардид. Чандин китоб, рисола ва девону маҷмӯаҳои ашъори шоирон бо хати зебои ӯ нусхабардорӣ шуданд. «Хамса»-и Низомии Ганҷавӣ ва куллиёти Шамси Табрезӣ аз қабили онҳо мебошанд. Соиб пас аз касби камол мувофиқи расму қоидаи ҷории замон дар ҷавонӣ зиёрати Каъба рафт. Баъд аз адои маросими ҳаҷ ба Ватан баргашт. Аз сабаби созгор набудани муҳити зиндагӣ тарки диёр намуда, озими Ҳиндустон гардид. Дар ин мусофират шоир муддате дар Кобул таваққуф намуда, ба мулоқоти ҳукмрони он ҷо Зуфархон расид ва бо фазлу дониш, маҳорати суханварӣ, ахлоқи писандида мавриди эҳтироми ӯ қарор гирифт. Соиб ба воситаи Зуфархон ба дарбори султони Ҳинд Шоҳиҷаҳон роҳ ёфт. Дар дарбори ӯ соҳиби мақом ва мартаба шуда, нисбатан фурсати мусоидтаре барои давом додани кори эҷодии ӯ ҳам муҳайё гашт. Ин давра пурмаҳсултарин давраи эҷодии ӯ маҳсуб меёбад. Бо вуҷуди шуҳрат ва эътиборе, ки Соиб дар Ҳинд дошт, ҳамвора орзуи ватан ва шавқи бозгашт ба диёри азиз ӯро ором намегузошт. Пас аз ҳашт соли ғурбат ӯ боз ба Ватан баргашта, бақияти ҳаёт ва фаъолияти эҷодиашро дар Исфаҳон идома дод. Шоир дар ин айём илова бар корҳои эҷодӣ ва ташвиши зиндагӣ ба Қум, Қазвин, Ардабил, Язд, Табрез ва дигар маҳалҳо сафар карда, дар баробари ошноӣ бо мардуми он ҷо бо шоирон ва олимон низ мулоқот намудааст. Шуҳрати Соиб саросари Эрон ва мамолики дуру наздикро фаро гирифт. Ў ба дарбори шоҳ Аббоси Сонӣ даъват гардид ва мартабаи маликушшуароӣ ёфт. Соиб соли 1677 вафот кард ва ӯро дар гӯшаи боғи худаш дафн намуданд, ки марқадаш то имрӯз зиёратгоҳи мардум аст.

Мероси адабӣ

Теъдоди ашъори Соиб дар сарчашмаҳо аз ҳаштод ҳазор то садубист ҳазор, сесад ҳазор ва ҳатто зиёдтар аз ин таъкид шудааст. Соиб ашъорашро аз рӯи мавзӯъҳо табақабандӣ карда, ҳар қисматро мувофиқи мавзӯъ сарлавҳа гузоштааст. Масалан, ашъори ба васфи маъшуқ бахшидашударо «Миръот-ул-ҷамол», шеърҳои роҷеъ ба оина ва шонаро «Ороиши нигор», ашъори дар боби маю майхонаро «Майхона» ва қисми дигарро «Воҷиб-ул-ҳифз» ном ниҳодааст. Дигар аз осори Соиб баёзест, ки аз нусхаҳои нодири китобхонаҳои шоҳии Ҳиндустону Эрон бо иловаи осори шоирони муосири ӯ тарбит ёфтааст. Ин баёз аз 25 ҳазор байт иборат буда, қариб ҳаштсад нафар шоирро дар бар мегирад. Маснавиҳои «Қандаҳорнома» ва «Маҳмуду Аёз» низ ба Соиб нисбат дода шудааст. Осори шоир ба тарзи мунтахаб дар Ҳиндустон чопи сангӣ ёфта, чанд дафъа дар Эрон низ ба табъ расидааст. Пас аз чанд соли нашри мунтахаби соли 1933 ҳ куллиёти шоир аз рӯи нусхаи хаттие, ки худи шоир тасҳеҳ карда будааст, бо муқаддима ва шарҳи ҳол аз тарафи Амирии Фирӯзкӯҳӣ дар Теҳрон ба табъ расид. Дар ҳоли ҳозир яке аз мукаммалтарин нусхаҳои чопии осори шоир ба шумор меравад. Дар Тоҷикистон мунтахаби ашъори Соиб аз тарафи З. Аҳрорӣ ва Л. Шералӣ соли 1980 нашр гардид.

Китобҳо