Абулҳасан Фаррухии Сиистонӣ

Зиндагинома

Фаррухи Абулҳасан бинни Ҷулуғ аз шоирони бузурги форсу тоҷик аст, ки дар огози садаи XI зиндагӣ кардааст. Мувофмқи маълумотҳои мавҷуда шоир дар Систон таваллуд ёфтааст. У баъди таҳсили мадраса санъати мусиқӣ ва муганнигиро хам мавриди назари худ қарор додааст. Фаррухӣ дар таърихи адабиёти форсу тоҷик ҳамчун шоири қасидасаро шинохта шуда, бо қасидаҳои ноби худ маъруф аст. Забони сода ва ширини эҷодиёти Фаррухӣ дар шеър хамеша мавриди назар ва таваҷҷуҳи шуаро ва удабои форсу тоҷик буд. Вай дар мусиқӣ низ маҳорат дошта чангро хуб менавохтааст. Мероси адабии Фаррухи аз қасида, ғазал, рубоёт ва тарчеъбанд иборат аст, ки дар чевони шеърхо чаъм оварда аст. Микдори шеърҳояш аз 230 қасида, 28 ғазал, се тарчеъбанд ва 4 рубоет иборат аст. Шеърҳои ӯ дар шакли девон дар соли 1311 дар Техрон чоп шудааст. Дар эҷодиёти Фаррухи ғайр аз ғазалҳои ошикона шеърҳои панду андарзӣ ва хикматомез низ мавчуд аст. Шоир дар соли 1038 вафот кардааст.

Осор